ул. Ѓорче Петров 6, Куманово, Северна Македонија

Политика за квалитет

Лабораторија БДА се посветува на примена, развој, одржување и континуирано подобрување на системот за управување со квалитет, во согласност со стандардот MKC EN ISO 17025:2018 и постојано подобрување на неговата ефективност.

Раководството на лаборатотијата обезбедува лабораторијата во своето работење и давање на услуги на тестирање да се придржува на принципите на добра лабораториска пракса.

Основно определување на лабораторијата е непристрасна, точна и објективна услуга.

Професионален кадар
Најсовремена опрема
Квалитет и ефикасност
Професионални обуки

Професионален однос

Исполнувањето на барањата на клиентите и почитувањето на регулативата и стандардите се приоритет и цел на лабораторијата.

Професионалниот однос во деловното комуницирање во текот на подготовката и давањето на услугата е мото на однесувањето на персоналот во лабораторијата.

Грижата за корисникот е главна цел на однесувањето на персоналот во лабораторијата.

Наш сертификат

Сертификат за акредитација

Нашата мисија

Образованието и постојаното усовршување на вработените се гарант за квалитетот на услугите на лабораторијата.

Персоналот е обврзан во своето работење и давање на услуги на тестирање да се придржува на политиката и процедурите од документацијата на системот за управување.

Лабораториските активности се изведуваат на таков начин, со што се исполнуваат барањата на овој документ, корисници на услуги на лабораторијата, регулаторни органи и организациите кои обезбедуваат препознавање.