ул. Ѓорче Петров 6, Куманово, Северна Македонија

Дознај повеќе за нашата лабораторија за микробиологија

Испитување на вода:

МКС EN ISO 16266:2009 Pseudomonas aeruginosa

MKC EN ISO 9308-1:2015 Escherichia coli и колиформни бактерии

MKC EN ISO 7899-2:2009 Детекција и енумерација на интестинални ентерококи

MKC EN ISO 6222:2009 Вкупен број на микроорганизми во вода

Испитување на храна:

MKC EN ISO 21528-2:2017 Enterobacteriaceae

MKC EN ISO 10272-1:2018 Campylobacter spp.

MKC EN ISO 21527-1:2008 Квасци и мувли aw > 0.95

MKC ISO 21527-2:2008 Квасци и мувли aw ≤ 0.95

MKC EN ISO 10273:2018 Yersinia enterocolitica

MKC EN ISO 7937:2008 Clostridium perfringens

MKC EN ISO 6888-1:2008 Staphylococcus aureus

MKC ISO 16649-2:2008 Escherichia coli

MKC EN ISO 4833-2:2013 Вкупен број на микроорганизми во храна

MKC EN ISO 6579-1:2017 Salmonella spp.

MKC EN ISO 11290-1:2018 Listeria monocytogenes (детекција)

MKC EN ISO 11290-2:2018 Listeria monocytogenes (енумерација)

MKC EN ISO7932:2010 Bacillus cereus

МКС EN ISO 16654:2008 Escherichia coli O157:H7

MKC EN ISO 26461-2:2009 Сулфито редуцирачки анаероби

MKC EN ISO 13366-1:2010 Соматски клетки

MKC EN ISO 18593:2008 Земање на брисеви

Дознај повеќе за нашата хемиска лабораторија

НАСКОРО...

Дознај повеќе за нашата лабораторија за паразитологија

Трихинелозата е паразитско заболување кај животните и луѓето распространето во целиот свет. Многу животни можат да бидат резервоари на болеста но најчесто кај луѓето се пренесува од свињите и од дивите животни. Паразитот е присутен во мускулатурата на инвадираните животни и кај луѓето се пренесува доколку консумираат недоволно термички обработено месо. Периодот на инкубација кај луѓето (од консумирање на инвадирано месо до појавата на првите знаци на болеста) изнесува 1-2 дена по што се јавуваат треска и гастро интестинални симптоми предизвикани од паразитите кои во таа фаза се наоѓаат во цревниот систем кај луѓето. За да се спречи појавата на болеста кај луѓето најважно е да не се консумира недоволно термички обработено месо, особено од диви животни.

Наша мисија и цел е да се обезбедат поквалитетни производи на нашиот пазар. БДА има акредитирано метода за испитување на присуство на Trichinella spiralis во месо по метод на вештачка дигестија. Лабораторијата за испитување на Тrichinella spiralis е одвоена од останатите лаборатории и е во склоп на Кланица БДА, објект за колење на копитари и чапункари.